Articles of Association

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Watersports Denmark Lyngby-Taarbæk og blev stiftet den 3. februar 2020 med hjemsted i Lygnby-Taarbæk Kommune. Ligeledes blev Watersports Denmark Copenhagen stiftet den 04. November 2020 med hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens overordnede formål er at udbrede kendskabet til og færdigheder i vandsports idrætter – herunder Windsurf, Kitesurf, Stand Up Paddle (SUP), Surfing, Livredning, Svømning, og Kajak, og herigennem fremme interessen for disse samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage del i foreningen og samfundet.

Dette bl.a. gennem afholdelse af events og kurser samt ugentlige træning for medlemmerne, som også vil være åbent for ikke-medlemmer med henblik på at invitere dem integreret ind i fællesskabet.

Gennem de mange aktiviteter ønsker foreningen at samle både medlemmer og ikke-medlemmer (som forhåbentligt bliver medlemmer) i alle aldre og begge køn, samt almindelige borgere gennem afholdelse af det årlige Watersport Festival som giver mulighed for at prøve et forskellige typer af vandsportsaktiviteter og skabe sociale relationer.

Foreningen har især fokus på de 17 verdensmål og især opfylde nummer 14 Livet i Havet med at formindske forurening i havene i samarbejde med VANAV360. Dette skyldes at havet er primus motor for vores levevis – havet optager en del CO₂, havet er en stor kilde til vores protein indtag, fiskeri skaber beskæftigelse, og en stor brækdel af mennesker afhænger af havet kreaturer som fødekilde. 

Derudover har Watersport Denmark også fokus på FN's verdensmål nummer 3, 6, 11 og 15.

§ 3 Medlemskab

3.1 Som medlem kan bestyrelsen optage enhver (uberygtet, retskaffen) person.

3.2 Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Passive medlemmer har dog kun adgang til særskilte arrangementer, og er ikke valgbare til bestyrelsesarbejde.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelsen skal ske online på indmeldelsesblanket til foreningen, og varetages af foreningens koordinator. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen foretages af forældre eller værge.

§ 5 Udmeldelse

5.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med en måneds varsel til udgangen af kontingent året.

§ 6 Kontingent

6.1 Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

6.2 Medlemmer skal forvente yderligere udgifter til idrætsdeltagelsen, dette vil afhænge af medlemmets deltagelse i træningssamlinger, kurser og ture. Udgifter for disse arrangementer vil blive fremlagt af trænere og/eller bestyrelsen så tidligt som muligt før arrangementets gennemførelse.

§ 7 Restance

7.1 Kontingentet skal være betalt inden udgangen af april.

7.2 Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles at det er slettet af foreningens medlemsliste

7.3 Ny optagelse kan kun ske mod betaling af gælden.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

8.1 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

8.2 Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

8.3 En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling

9.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

9.2 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer har stemmeret såfremt han/hun ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af foreningen i mindst 6 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller brevstemme.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter (alt efter hvilke bestyrelsesposter der på valg det pågældende år):

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsen budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.

11.1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent.

11.2 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 17 og § 18.

11.3 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 16 år og har stemmeret – jf. § 9.

11.4 For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.

11.5 Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til foreslåede post.

11.6 Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

11.7 Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

12.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

12.2 For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse – Valg

13.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

13.2 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

13.3 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

13.4 Bestyrelsen består af 4 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

13.5 Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

13.6 Suppleant til bestyrelsen vælges hvert år og er den person med flest stemmer, som ikke blev valgt til bestyrelsen.

13.7 Bestyrelsen skal senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituere sig selv ift. formand, næstformand, og kasserer.

13.8  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

13.9  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til

stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol i form af et mødereferat.

§ 14 Tegningsret

14.1 Foreningen tegnes af et bestyrelsesmedlem.

14.2 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 15 Regnskab

15.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

15.2 Bestyrelsen skal inden udgangen af februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

15.3 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

§ 16 Revision

16.1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant – jf. § 10.

16.2 Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

16.3 Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Foreningens opløsning

18.1 Bestemmelse af foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling eller i særlige nødsagede situationer som accepteres af bestyrelsen. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

18.2 Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

18.3 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre. Beslutningen herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

18.4 I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.